Bemutatkozás

Bemutatkozás, az Egyesület célja, tevékenysége, belépési lehetőség

Bemutatkozás

Az Egyesület 2018. végén alakult, melyet 2019. januárjában jegyeztek be. Az Egyesület ugyan új, de több éves szakmai munka, tapasztalat áll mögötte részemről a túraszervezés tekintetében. Régi vágyam volt ennek az Egyesületnek a megalapítása. Középiskolai testnevelő tanárként az elmúlt 10 évben számos túrát szerveztem, vezettem mind szárazföldön, mind vízen. A tapasztalatom az, hogy a mai gyerekek is szívesen mozdulnak ki a szabadba, csak meg kell nekik mutatni ennek a lehetőségét, a természet szépségét. Az Egyesület többek között azért is alakult meg, hogy mind a gyerekeknek, diákoknak, mind a felnőtteknek lehetőséget biztosítsunk az általunk kínált szolgáltatások igénybevételére. Szeretnénk megmutatni, hogy Magyarországnak milyen gyönyörű tájai, természeti adottságai vannak. Ezen túlmenően, egy csoportos rendezvénynek közösségformáló szerepe is van, ahol, ha kell, segítik egymást a résztvevők, ezen kívül ismeretségek, barátságok születnek.

Az egyesület célja (részlet az Alapszabályból):

”Az Egyesület célja a szabadidő, az aktív pihenés hasznos eltöltésének megszervezése, kiemelten a természetjárás, túrázás (gyalog-, vízi-, kerékpártúra) népszerűsítése. Az Egyesület minden korosztály számára igyekszik elérhetővé tenni az Egyesület által kínált tevékenységi formákat. Az Egyesület fontosnak tartja a fiatalok természettel való megismertetését, hangsúlyozva a környezet- és természetvédelem jelentőségét.

Az Egyesület kiemelt célja a családok és az ifjúság számára szervezett programok, kirándulások, táborok megvalósítása. Az Egyesület célkitűzései között szerepel Magyarország tájainak, természeti szépségeinek bemutatása, bejárása. Hangsúlyos szerepet kap az Egyesületben az egészséges életmódra és a mozgás szeretetére való nevelés.

Az Egyesület lehetőségeihez mérten támogatni kívánja a fogyatékkal élő, a halmozottan hátrányos, illetve nehéz körülmények között élő gyermekeket oly módon, hogy alkalmanként ők is részt vehessenek az egyesület egy-egy rendezvényén. Az Egyesület törekvése speciális adottsággal és helyzetben élők számára specifikus programokat, versenyeket rendezni, lebonyolítani.”

Az egyesület tevékenysége (részlet az Alapszabályból):

  • Túraszervezés, -vezetés (gyalog-, vízi-, kerékpártúra);
  • Kirándulások szervezése;
  • Tömegsport rendezvények szervezése;
  • Sport- és szabadidős táborok szervezése;
  • Az egészséges életmóddal, rendszeres testmozgással kapcsolatos előadások megtartása;
  • Oktatás.

Az Egyesületbe való belépés lehetősége (részlet az Alapszabályból)

A tagság

Az egyesület tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki az egyesület célkitűzésével egyetért és az alapszabályban foglalt rendelkezéseket elfogadja.

Tagdíj

1.      Az egyesület tagjai vagyoni hozzájárulásként tagdíjat fizetnek. A tagdíj összege 6.000.- Ft/év/fő, amelyet a megalakuláskor a nyilvántartásba vételt elrendelő végzés jogerőre emelkedésétől számított 8 napon belül, ezt követően legkésőbb minden év május 31. napjáig kell egy összegben, az egyesület házipénztárába vagy az egyesület bankszámlájára történő átutalás útján megfizetni.

2.      Az egyesület megalakulását követően újonnan belépő tag a tagsági jogviszonya keletkezésének évében a tagdíj időarányosan számított összegét a tagsági jogviszony létesítésétől számított 8 napon belül, ezt követően legkésőbb minden év május 31. napjáigköteles az egyesület házipénztárába vagy az egyesület bankszámlájára történő átutalás útján teljesíteni.

A tagsági jogviszony keletkezése

Az egyesületi tagság az alapításkor az egyesület nyilvántartásba vételével keletkezik. Az egyesület megalakulását követően a tagság a belépési nyilatkozat elfogadásával keletkezik. A belépési nyilatkozatot az elnökséghez kell benyújtani, amely szerv a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül, egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz a tagfelvételről. Határozatát annak meghozatalát követő 8 napon belül írásba foglaltan, igazolt módon kell megküldeni a tagfelvételt kérelmező számára. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs.

A tagsági jogviszony megszűnése

A tagsági jogviszony megszűnik:

a./ A tag kilépésével.

b./ A tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével.

c./ A tag kizárásával.

A tagok jogai

Az egyesület tagja jogosult:

a./ az egyesület tevékenységében részt venni

b./ az egyesület szolgáltatásait igénybe venni

c./ a közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni

d./ az egyesület irataiba betekintetni

e./ arra, hogy az egyesület tisztségviselőjévé válasszák, amennyiben vele szemben jogszabályban meghatározott kizáró ok nem áll fenn.

A tagok kötelezettségei

Az egyesület tagja:

a./ Nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét.

b./Köteles a tagdíjat annak esedékességéig megfizetni.

c./ Köteles az egyesület alapszabályának, a döntéshozó szervek határozatainak reá vonatkozó előírásait, rendelkezéseit betartani.

d./ Köteles a lakcímét annak megváltozását követő 8 napon belül az elnökséghez bejelenteni.

Üdvözlettel:

Leiter Imre

elnök